جستارک ها

شروع

سلام سلام سلام می خواهم شروع کنم. تا پیش از این هر چه بود من نبودم. تا پیش از این من یک کپی کوچک و ناقص از آموخته هایم بودم. اما با خودم فکر کردم و راستش را بخواهید این وسط مقداری هم بزرگ تر شدم. و در نهایت این شد که تصمیم گرفتم به […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز